Eğitim Programımız

Eğitim modelimiz; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, MEB Okul Öncesi Eğitim programının oluşturduğu programlar ve Gems, Montessori, MTW (Math Their Way) eğitimlerini esas alır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, sorgulayarak, keşfederek, yaparak, yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yönelik çok yönlü gelişimsel bir programdır.

Bu programlar Çocuk Gelişimi alan bilgisine sahip deneyimli öğretmen kadrosu tarafından hedefler – kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda hazırlanır.

Lawrence Bilim Merkezi ‘nin geliştirmiş olduğu GEMS (Great Explorations Math and Science) matematik ve fen üniteleri programımızın temelini oluşturur. 

GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır. Sorgulama ve sonuç çıkarmayı öğreterek yüksek bir düşünme sistemi oluşturmalarını sağlar.

Montessori eğitim programı temeli bireysel eğitime dayanan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan bir eğitim modelidir.  Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur. Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir.

Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktadır. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

MTW (Math Their Way), Berkeley ‘deki California Üniversitesi Eğitimde Buluşlar Merkezi ‘nde Erken Çocukluk Eğitimi direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Bu metotla çocuklar matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışırlar. Uygulanan matematik etkinlikleri çocukların çevrelerindeki örüntüleri fark etmelerini, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmelerini, problem çözebilmelerini  akıl yürütebilmeyi ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilme becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Karakter Eğitimi

Karakter eğitimi ile ulusal ve evrensel insani değerlere sahip olmaları için çocuklarımıza ilk eğitimleri verilir ve sağlıklı kişilik özellikleri edinmeleri sağlanır. Bu eğitim günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder. Öğretmenlerimiz tüm değerlerin modeli olur.
Doğruluk – Dürüstlük – Sorumluluk – Güven/Özgüven – Adalet – Yardımseverlik – Saygı/Özsaygı – Arkadaşlık/Dostluk – Hoşgörü/Duyarlılık – Liderlik değerlerinden her ay biri ile ilgili etkinliklerde bulunur.
Karakter eğitiminde sınıf çalışmaları yapılır, örnek olaylar canlandırılır, oyunlar oynanır, kahramanlar tanıtılır.

Kariyer Eğitimi

Genel anlamıyla kariyer, bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması anlamına geliyor. Günlük yaşamda ise ilerleme, meslek, iş hayatı, başarı, bireyin iş hayatı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimleri gibi anlamları da kapsar.

Elbette okul öncesi eğitimde böylesi bir kariyer eğitimi çalışması yapılmamaktadır. Okul öncesi eğitimde kariyer eğitimi projesinin amacı, çocukların oyunlar ve görsellerle farklı meslekleri tanımasını sağlamak, mesleklerle ilgili farkındalık oluşturmaktır.

Rehberlik Eğitimi

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağından sunulan eğitim  ortamının  niteliği  özel  bir  öneme  sahiptir.  Çocuğun  bu  dönemde  ana-babadan bağımsızlaşma, sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum, potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerileri kazanması ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır. Bu dönemde özellikle kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, merakını giderme, hayal ve isteklerini açığa vurma vb. gereksinimlerine yönelik etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Gelişimin sürekliliği rehberlik hizmetlerini de sürekli kılmaktadır. Bu açıdan rehberlik hizmetlerinin okul öncesi eğitim döneminde yapılandırılması amacıyla bu program hazırlanmıştır.


Programın Genel Amaçları

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Programı’na katılan çocukların;

 • Okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları,
 • Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
 • Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
 • Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
 • Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
 • Meslekleri tanımaları, mesleklerin  insan  hayatındaki  yeri  ve  önemine  ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
 • Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
 • Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
 • Meslekleri tanımaları, mesleklerin  insan  hayatındaki  yeri  ve  önemine  ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Okul öncesi eğitim çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla bilişsel faaliyetler artmaktadır. Kavram gelişimini desteklemek, helezon çizgi çalışmaları ve çizgileri doğru yönde yazma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı sesle başlayan ve aynı sesle biten kelimeleri bulma, çağrışım gibi oyunlarla desteklenmektedir.

Türkçe etkinliklerimizin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır. Çocuklar öykü dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin; birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı fikir alışverişi yapma vb. alışkanlıklar kazanırlar. Duygu ve düşüncelerini anlatarak ruhsal yönden rahatlamaları sağlanır. Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir. Sözcük dağarcığını zenginleştirir. Anlatma ve ifade etme becerilerini destekler.

Öğretmen ve bütün öğrenciler çember şeklinde otururlar. Amaç herkesin birbirini rahatlıkla görebilmesi ve yüz yüze iletişim sağlamasıdır. Bir şarkı, parmak oyunu ya da tekerleme – bilmece ile çember zamanına başlanır. Öğretmen günün temasını söyler. Çocuklar o temayla ilgili neler bildiklerini, neler öğrenmek istediklerini anlatır. O gün görevli olan çocukla beraber takvim, mevsimler, aylar, günler hava durumu gibi kavramlar, toplama-çıkarma işlemleri gibi temaya ait basit kavramlar doğal yolla öğretilir.

Okul öncesi eğitiminde öğrenme merkezleri büyük öneme sahiptir. Öğrenme merkezleri ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınmış olur. Zaman zaman temaya uygun olarak hazırlanan  istasyonlardan yararlanmasına olanak sağlanır.

 

 • Blok Merkezi: Blok merkezindeki etkinlikler çeşitli hareketler içerdiğinden küçük-büyük kas gelişimini, el-göz koordinasyonunu destekler. Ayrıca, problem-çözme becerileri, kavram gelişimi ve birçok bilişsel ve sosyal beceriler de bu köşedeki etkinliklerde desteklenmektedir.

 

 • Sanat Merkezi: Bu köşede çocuklar çevreleri ve kendileriyle ilgili algıları, duyguları ve düşüncelerini yansıtacakları ürünler yaratırlar. Küçük kas gelişimleri, bilişsel gelişimleri ve sosyal gelişimleri bu köşede yaptıkları etkinlikler sayesinde desteklenir. Bu köşede öğretmen öncelikli olarak, çocukların sanat köşesindeki malzemeleri kullanabilmeleri için gereken desteği gösterir. Düşünmelerini sağlamak için çocukların keşif duygularını güçlendirir.

 

 • Dramatik Oyun Merkezi: Bu köşede çocuklar birbirleriyle etkileşime geçerek birçok hayali role bürünebilirler. Bu roller kimi zaman bir otorite figürü (doktor, öğretmen, abi, polis, anne, baba gibi), kimi zaman tehlikeli/riskli bir mesleğe sahip olanlar ( asker, araba yarışçısı gibi)Amacımız; Sebep-sonuç ilişkilerini, sosyalleşmeyi, problem çözmeyi, yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda da dil gelişimlerini geliştirimlerini sağlamaktır.

 

 • Masa Oyuncakları Merkezi: Bu köşede çocuklar kimi zaman arkadaşlarıyla kimi zaman bağımsız olarak köşedeki malzemeler aracılığıyla kavrama, algı, matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Öğretmenin buradaki en önemli rolü düşünmeyi teşvik edici malzemeler sağlamak ve çocukları daha somut, sezgisel düşünme seviyesinden daha üst düzey ve bağımsız düşünebilme seviyesine çıkarabilmektir.

 

 • Kitap Merkezi: Bu köşedeki etkinliklerle çocukların dil gelişimleri, hayal güçleri, anlatım ve dinleme becerileri desteklenip, kelime hazineleri gelişir. Ayrıca okuma alışkanlığını kazandırılması desteklenir. Bu köşede olabilecek malzemeler çeşitli kitaplar, resimli kartlar, hikayelerin canlandırılmasında/anlatılmasında kullanılacak kuklalar, semboller yer alır.

 

 • Müzik Merkezi: Bu köşedeki etkinliklerle çocuklar sesleri ayrıt edebilme ve işitsel hafızalarını geliştirme becerileri kazanırlar. Aynı zamanda, motor becerileri ve yaratıcılıkları desteklenip, tempo, ritm, melodi hakkında bilgi sahibi olurlar.

 

 • Fen Merkezi: Çocuklar dünyaya karsı̧ içten gelen bir merak duyar ve çevrelerinde olup biteni öğrenmek isterler. Bu öğrenme merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu uyarmayı ve çocukların yasadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi amaçlar. Bu merkezler çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilecekleri şekilde düzenlenir.

Düşünme becerileri kapsamında anaokulumuzda 5-6 yaş gruplarımızda haftada bir saat akıl oyunları dersi yapılır. Yapılan bu çalışmalar aşağıda belirtilen becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.

 • Dikkat-konsantrasyon, algılama
 • Hafıza hatırlama
 • Görsel algı
 • Karşılaştırma yapma
 • Farklı bakış açısı kazanma
 • Hızlı ve doğru karar verme
 • Takım halinde çalışma
 • Problem çözme becerileri kazanma

Fen Doğa - Ekoloji

Özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir ilgisi olan çocukların fen deneyleri ile bilimsel olaylara karşı duyarlı hale gelmesini sağlar. Çocuklar fen, matematik ve doğa çalışmalarıyla araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak neden sonuç ilişkisi yaratabilmeyi öğrenirler.

Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur. Erken yaşlarda edinilen bilgiler ve yaşanılan deneyimler, çevreyle ilgili konularda çocuğun davranışını etkileyen ve belirleyen psikolojik, sosyolojik, ekonomik, ideolojik ve kültürel boyutların tanımlanmasını hedefler.

Ekoloji saatinde çocuklarda çevresel farkındalık, doğanın sadece insana ait olmadığı, hayvanlar, bitkiler ve diğer canlılarla paylaşılan, tüm canlıların eşit haklara sahip olduğu bilinci çocuklara aktarılır. Bu kapsamda yapılan etkinliklerde deneyler ve eğitici belgeseller, eğitici resimli kitaplar kaynak olarak kullanılır.

Ayrıca doğayı ve çevreyi koruma adına okulumuzda geri dönüşüm kutuları kullanılır, kazanılabilir malzemeleri çöp olarak nitelendirmeyiz. Sizler de evlerinizde geri dönüşüm kutuları edinerek bu farkındalığa süreklilik kazandırabilir ve çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için katkıda bulunabilirsiniz.

Geleneksel Çocuk Oyunları

Günümüzde geleneksel çocuk oyunlarının gittikçe az oynanıyor olması ve bunun yanında bilgisayar oyunlarına ilginin gün geçtikçe artması nedeniyle kendi kültürümüzde bulunan, unutulmaya yüz tutmuş birçok eski çocuk oyunlarını öğrenmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları hedeflenmektedir.

Mutfak Etkinliği

Mutfak etkinliği çalışmaları, çocukların mutfakta yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını, beslenmenin ve hijyen kurallarının önemini erken yaşlarda kavrayabilmeyi amaçlamaktadır.

Mutfakta besin hazırlama çalışmaları, çocukların zevk aldığı çalışmalar olup çocukların fen ile ilgili pek çok kavramı öğrenmesini de sağlar. Çocuklar, mutfakta besin hazırlama çalışmalarında karışımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Çocuklar mutfak çalışmalarında yönergeleri takip edebilirler. Sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini kavrar ve yeni yiyecekleri  tadabilme imkanı bulurlar.

DİNLENME SAATİ

Eğitimin birçok aktiviteyle verildiği okulumuzda öğrencilerimizin sağlıklı büyümelerine de özen gösterilmektedir. Günün yorgunluğunu atmaları ve geri kalan güne enerjiyle devam etmeleri için 3 yaş grubu öğrencilerimiz 13:00 – 14:45 saatleri arasında, onlar için özel hazırlanmış uyku odalarında dinlenmektedirler. Uyku odalarımız uyku saatinden önce ve sonra havalandırılır. Böylece öğrencilerimiz temizlenmiş bir hava ortamında uykuya geçmeleri sağlanır.

Aile Katılımı

Okul aile işbirliğini güçlendirmek, veliyi sınıf içi etkinliklerine katmak, öğrencilerin olumlu benlik algılarını geliştirmelerine yardımcı olmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ebeveynlerin eğitime katılımını sağlamak ve çocukların deneyimlerini paylaşmak için velilerimizi anaokulumuza davet edilir. Bu yolla sizler de, kendi çocuklarınızın arkadaşlarını ve diğer yetişkinlerle olan ilişkilerini gözlemleyebilme şansını elde etmiş olursunuz.

Anaokulumuzdaki çalışmalara katılım süreniz bir ders saati (40 dakika) ile sınırlı olup, katılım tarihiniz sizlere öğretmeniniz tarafından bildirilir. Aile katılımı uygulamasında çocuğunuz ile birlikte daha önceden hazırlayacağınız bir proje çalışması sunmanız veya meslek tanıtımı, hikaye okuma, oyun, sanat etkinliği vb. çalışmalarda sınıf çalışmalarına katılımınız istenir.

Evimizdeki farklı kitapları okul ortamında tüm arkadaşlarımla paylaşmak ve bunun keyfini yaşamak istiyorum. İşte bunun için her hafta Pazartesi günü bana ait bir kitabı üzerine ismimi yazarak okuluma götüreceğim. Ancak gelen tüm kitapların incelenebilmesi için Cuma gününe kadar kitaplarımızı sınıf kütüphanesinde saklayacağız.

Her Cuma günü tüm hafta boyunca okulumda yaptığım çalışmalardan birkaç örnekle eve geleceğim. Öğrendiklerimi pekiştirmek için bana verilen bu ödevi ailemin de desteği ile hafta sonu tamamlayıp Pazartesi günü dosyamın içinde öğretmenime teslim edeceğim.

Unutmayın ki, ben de kararları olan bir çocuğum. Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri okuluma mutlaka eşofman giyinerek gideceğim. Çarşamba’ya ne oldu derseniz, o gün dolabımdan istediğim kıyafet seçerek giyinmekte özgürüm.

Hangimiz kendimizi daha güvende ve mutlu hissetmeyiz, yanımızda en sevdiğimiz oyuncağımız olduğunda. Her Perşembe günü, yaş gruplarımıza uygun, eğitici aynı zamanda da eğlenceli oyuncaklarımızı okulumuza getirip, arkadaşlarımızla yeni paylaşımlarda bulunup akşam oyuncaklarımızı eve geri getireceğiz.